Openingstijden


Maandag t/m vrijdag


7.15-18.15 uur

Tante Tuit
Kruiskamplaan 1a
7152 GA Eibergen


T. 0545-725815
06-42608620


E. info@tantetuit.nl


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van Tante Tuit vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op Tante Tuit zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op Tante Tuit en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, Tante Tuit als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van tante tuit voor een goede bedrijfsvoering.


De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van Tante Tuit. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.


De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.

Voorstellen

De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via: oc-tantetuit@hotmail.com

Notulen Oudercommissie vergaderingen:

Lees hier het reglement oudercommissie:

Reglement Oudercommissie
Reglement Oudercommissie.pdf (181.72KB)